Category: Thông tin cổ đông

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trường Phú đã được tổ chức và kết thúc vào sáng ngày 27/06/2020. Vui lòng xem chi tiết Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ tại đây: Bien ban_Nghi quyet DHCD 2020_0249

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020

Công ty CP Trường Phú trân trọng thông báo thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau: Mã chứng khoán             : TGP Loại chứng khoán           : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá giao dịch         : 10.000 đồng Sàn giao dịch                  : UPCOM Ngày đăng ký cuối cùng : 12/06/2020 Lý do và mục đích : tham…