Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Trường Phú công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát như sau:

Mời click CBTT mien nhiem TV BKS_02 để xem chi tiết công bố thông tin

Chia sẻ:

Bài Liên Quan