Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Một số hình ảnh về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019