Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Trường Phú xin thông báo chương trình tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

– Thời gian: 09h00-12h00 ngày 29/06/2019

– Địa điểm: Phòng Daffodil, Tầng 4, Khách sạn Mường Thanh, CC2 Bắc Linh Đàm- Hoàng Mai- Hà Nội

Tài liệu họp chi tiết xem tại đây:
Tai lieu hop DHDCD thuong nien 2019_0292
Bao cao BKS_2019
Bao cao Ban Giam doc DHCD 2019_0305
Bao cao HDQT DHCD 2019_0306
Quy che to chuc DHDCD 2019
Quy che bau bo sung TV BKS_2019
Cac to trinh DHCD 2019
SYLL 2019

Chia sẻ:

Bài Liên Quan